ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ


Το ευρωπαϊκό έργο I-TUTOR (Intelligent Tutoring for Lifelong Learning) ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 με στόχο να αναπτύξει ένα νοήμον σύστημα εκπαίδευσης που θα υποστηρίξει το έργο των εξ αποστάσεως, online εκπαιδευτών.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ I-TUTOR
Η διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαρτάται άμεσα από την επαρκή υποστήριξη του μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι διεργασίες που απαιτούνται από τους εκπαιδευτές, ώστε να προσφέρουν εξατομικευμένη και αποτελεσματική διδασκαλία, είναι συχνά χρονοβόρες και προϋποθέτουν:

  • Παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών των εκπαιδευόμενων (π.χ. επισκεψιμότητα online υλικού, κατέβασμα αρχείων)
  • Ανάλυση πεπραγμένων του εκπαιδευόμενου
  • Διαχείριση πηγών πληροφορίας και γνώσης με την χρήση εννοιολογικών ταξινομικών σχημάτων
  • Παρακολούθηση του δικτύου επικοινωνίας όπως αυτό αναπτύσσεται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο την ενίσχυσή του και την ενθάρρυνση της συμμετοχής
  • Παροχή ποιοτικής αξιολόγησης

Όλες αυτές οι ενέργειες οδηγούν στον σχεδιασμό αποτελεσματικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, με στόχο την μαθητοκεντρική, εξατομικευμένη διδασκαλία. Εάν αναλογισθούμε τον υψηλό αριθμό συμμετοχής εκπαιδευόμενων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η ολοκληρωμένη προσέγγιση στην βάση των παραπάνω ενεργειών τίθεται σε κίνδυνο.

ΟΙ Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να υποστηρίξουν τους εξ αποστάσεως εκπαιδευτές μέσα από την χρήση ενός συστήματος εκπαίδευσης που βασίζεται σε πολλαπλούς ‘νοήμονες δράστες’ με στόχο την επίτευξη της επιτυχούς διαχείρισης των παραπάνω ενεργειών εκ μέρους των εξ αποστάσεως εκπαιδευτών.

ΓΙΑΤΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέρεται στον κλάδο της επιστήμης των υπολογιστών που στοχεύει να αποδώσει σε υπολογιστικά συστήματα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ευφυΐας. Ο όρος εισήχθη το 1956 από τον  John McCarthy του Massachusetts Institute of Technology.

Με τον αρχικό στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας ικανής να μιμηθεί την ανθρώπινη ευφυΐα, η Τεχνητή Νοημοσύνη εφαρμόζεται σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης για να υποστηρίξει την διάδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Share
WordPress theme: Kippis 1.15